`

Indicadors de Segregació Residencial

La segregació residencial pot ser definida, de manera general, com el grau en què dos o més tipus de població viuen separades unes de les altres, dins d'un espai físic comú (barri, municipi, província). A continuació presentem una sèrie de gràfics en els quals es pot consultar l'evolució d'aquest fenomen a diferents escales territorials (províncies, municipis i regions metropolitanes), per diferents grups de població (nascuts a l'estranger, agregats continentals o per país de naixement) i agafant com a referència la població nascuda a Espanya. Els gràfics que es presenten permeten conèixer l'evolució dels índexs de dissimilitud i aïllament des de començament del segle XXI. Als dos primers (gràfics de moviment) pot consultar-se, a més, l'evolució de la població en termes de la seva composició. El primer d'aquests índexs de segregació residencial (dissimilitud) ens informa del percentatge de població d'un grup determinat que hauria d'haver canviat el seu lloc de residència a l'unitat territorial de referència per tal de replicar la distribució territorial de la població nascuda a Espanya. En el cas d'índex aïllament el valor resultant pot interpretar com la probabilitat que si agaféssim dues persones a l'atzar a la l'unitat territorial de referència aquestes pertanyessin al mateix grup. 

Documentació
Veure documentació metodològica en format PDF aquí.
Veure documentació tutorial "Motion Chart" en format PDF aquí.

En aquest primer gràfic es pot consultar la evolució dels índexs de segregació per cadascuna de les províncies espanyoles. Les dades, tant com els indicadors, fan referència a dos grups de població: nascuts a Espanya o nascuts a l'estranger.   

Segregació residencial i composició de la població per províncies

(Espanya 1998-2013)

 

A continuació presentem l'evolució dels índexs de segregació per agregats continentals (nascuts a Latinoamèrica, Europa Occidental, Europa Oriental, Àfrica i Àsia) resident als municipis capitals de província d'Espanya pel periode 2000-2013. També pot consultar-se l'evolució de la població per cadascú dels grups.

 

Municipis capital de província (Espanya 2000-2013)

Segregació residencial i composició de la població

(grups continentals)

 

 

Dissimilitud residencial per país de naixement: Regions Metropolitanes

Les regions de Metropolitanes han estat definides de la següent manera: en el cas de Barcelona, ​​els 164 municipis definits com a àmbit metropolità pel Pla territorial general de Catalunya, amb una extensió de 3.236 km2. En el cas de Madrid no hi ha una delimitació oficial de la seva regió metropolitana, pel que hem realitzat el nostre anàlisi sobre el conjunt de municipis (179) que conformen la Comunitat de Madrid (8.021 km2).

 

DIVERSITAT POBLACIONAL
VULNERABILITAT i 
RESILIÈNCIA