`

Recerca

El principal objectiu del grup per al període 2014-2016 és l’anàlisi de la diversitat poblacional, la vulnerabilitat i la resiliència.

Aquest pla comporta essencialment analitzar la diversitat poblacional i la seva relació amb la desigualtat de la població a diferents escales territorials des de l’òptica demogràfica. Diversitat producte principalment de les migracions (per lloc de naixement, per nacionalitat), però també deguda al sexe (i els papers de gènere atorgats) o l’edat de la població.

 

ORGANIGRAMA AMB ÀREAS D’ANÀLISI I PERSONES RESPONSABLES DE CADA ÀREA

Es tenen en compte 6 objectius concrets:

1)La mesura i cartografia dels factors sociodemogràfics i territorials de la diversitat i la desigualtat, el que significa una anàlisi de la segregació i concentració residencial de la població atenyent a diferents característiques sociodemogràfiques i econòmiques.

2)L’anàlisi de la població resilient –entesa com aquella que és capaç de reeixir a les crisis, retrobant l’equilibri previ o establint un nou equilibri, de l’excedent –definició clàssica com a exèrcit de reserva en el mercat de treball-, i de l’anomenada “sobrera” en relació al mercat de treball -dels que ja no s’espera la capacitat de reinserir-se en el mateix-.

3)L’anàlisi de la família com a font de resiliència, tant en la dinàmica com en l’estructura. Alhora que es consideraran les estructures familiars més vulnerables, des del punt de vista econòmic i social.

4)L’anàlisi de les migracions, en relació a la resiliència i a la vulnerabilitat social de la població. Discriminant tant la població migrant com la sedentària des del punt de vista de la vulnerabilitat i la resiliència.

5)Les previsions de l’evolució futura de la població tenint en compte el seu nivell d’instrucció i relació amb l’activitat com a forma de discriminació de poblacions dins els països i dels països entre ells.

6)L’anàlisi del discurs sobre aquesta nova categorització de la població, que contempla els àmbits jurídic i polític, així com el propi discurs dels individus categoritzats.

 

En l’actualitat el GEDEM està portant a termini les següents recerques:

DIVERSITAT POBLACIONAL
VULNERABILITAT i 
RESILIÈNCIA